top of page

堂費價目表

*月費任上價目表

*上述價格全職學生可享八折優惠

試堂費: HK$300 (於試堂後立即報名可豁免此費用)

詳情可Whatsapp 5544 8834 (Vamos Gym) 查詢

bottom of page